Syra

En syra har ett lågt pH

Syror har ett lågt pH-värde

Man definierar en syra som ett ämne som lämnar, eller som kan lämna, ifrån sig vätejoner (protoner). Beroende på hur många protoner som syran kan avge så är den mer eller mindre stark således talar man om svaga och starka syror. Man brukar iaktta hur många joner som avges i en vattenlösning. Exempel på en svag syra är citronsyran medan en stark syra kan vara svavelsyra. Man kan också prata om medelstarka syror som till exempel fosforsyran. För att veta hur stark en syra är så använder man sig av en syra konstant som är en slags jämviktskonstant och som har beteckningen Ka eller Ks. Jämviktskonstanten ger en indikation om hur stor andelen syra som reagerar med vatten och bildar oxoniumjoner är.

När man har fria vätejoner i en lösning så kommer den att bli sur. Även om det rör sig om en mycket svag syra så kommer den att vara sur eftersom detta som regel blir resultatet av fria vätejoner i en lösning. När det gäller svaga syror som citronsyra så är detta något som man kan smaka och som man rentav kan använda sig av inom livsmedelsindustrin, men starkare syror används enbart inom industrin då de är hälsovådliga för människor.

Svaga syror

Svagare syror är alltså vanligt förekommande som livsmedel och ett exempel på detta är ättiksyran som man kan använda för inläggning av grönsaker som gurkor. Ättiksyra kan också fungera bra som fänsterputsmedel. Citronsyran kan ge en syrlig smak och också fungera på konserverande vis. Metansyran används också i konserverande syfte men då för gröda som man matar djur med. Det finns även syra naturligt i djur som till exempel myrsyran som myrorna avger som försvar.

Starka syror

Bland de starkare syrorna så finner vi bland annat svavelsyran som är en syra med hög densitet men som är utan lukt. Syran kan vara lätt gulaktig eller brun i färgen och den kan ha en stickande lukt. Svavelsyran absorberar vatten och därför så har den tidigare använts som torkningsmedel till exempel i mellanfönster. Idag används denna syra mestadels inom industrin. En annan stark syra är saltsyran som är en gas som man kan lösa i vatten för att bilda syra. Den här syran har precis som svavelsyran en stickande lukt. Salpetersyran räknas också som stark och den måste man förvara i mörker. Om salpetersyra utsätts för solljus så kommer den att sönderdelas. Den här syran är känd för att den kan färga proteiner gula. Den kan också avge nitrösa gaser då den reagerar med metaller som är oädla. När de här gaserna uppstår så är det viktigt att undvika dem eftersom det rör sig om mycket giftiga gaser.