Svavelsyra

Svavelsyra fräter

Svavelsyra är farligt och starkt frätande

Svavelsyran har många olika namn såsom vitriololja, fittrell och bettrell. Det här är en syra som är starkt frätande och som har den kemiska beteckningen H2SO4. Det kan vara svårt att upptäcka svavelsyra för den är många gånger färglös, men den kan ha en aning frätande doft och skulle man upptäcka ett utsläpp av svavelsyra så gäller det att handla snabbt då den är mycket farlig både för människor och för djur och natur. Idag så är den här syran en av de kemikalier som vi använder som mest inom industrin. Innan 1600-talet så var inte svavelsyran allmänt känd i Sverige, även om den redan under 1200-talet framställdes under namnet vitriololja och faktiskt hade tagits fram så tidigt som på 800-talet i Arabien.

Vad är svavelsyra?

Svavelsyran är en starkt frätande syra som i koncentrerad form är viskös. Då syran kommer i kontakt med metaller så bildas det vätgas samt ett sulfat och man kan använda sig av koncentrerad svavelsyra för att lösa upp ädla metaller som silver och koppar. Den här syran har en rätt så hög densitet som gör att den till och med kan beskrivas som en aning seg i sin form. Idag så ser man mest att den här syran används inom industrin men i och med att den kan absorbera vatten så har den tidigare varit vanligt förekommande i mellanfönster för att motverka problem med fukt.

Svavelsyran kan avge protoner i två steg. Först så kommer den att avge en proton från den starka svavelsyran varpå en vätesulfatjon finns kvar i syran. Man använder som sagt syran inom industrin men den kan också användas som livsmedelstillsats och har då e-numret E513. Man finner även svavelsyran som elektrolyt i blyackumulatorer.

En farlig syra

De flesta har med all rätt stor respekt för svavelsyran för den är farlig och kan skada både miljö och människa. Om det uppstår en läcka av svavelsyra utomhus så kommer den inte att avdunsta utan istället ta sig ner i marken. Det här leder till att ämnen som karbonater frigörs och de här ämnena kan nå grundvattnet som då blir förorenat. Eftersom syran är så pass stark så kan den skada vattenorganismerna så det är otroligt viktigt att man hanterar den här syran på rätt sätt. Dessutom så är det så att svavelsyra i kombination med organiska eller oorganiska ämnen kan orsaka explosioner och bränder. Om man utsätts för den dimma som kan uppstå av syran så kan det leda till problem med luftvägarna och allvarligare sjukdomstillstånd som lungemfysem. Den här syran kan också förstöra tänderna om den kommer i kontakt med emaljen. Den som jobbar med den här syran bör se till att ha ordentliga skydd som till exempel andningsskydd för att inte skadas av dimmor och eventuella läckage.